Gazeta nr: 30

AgroNews .com.pl 41. nych i kompostowania; •metan (CH4) – towarzyszy hodowli zwierząt, ulatnia się z niehigienicznie prowadzonych budynków gospodarskich; • podtlenek azotu (N2O) – powstaje w glebie nawożonej azo- tem, w której zachodzi proces nitryfikacji i denitryfikacji, a także w wyniku spalania paliw kopalnianych oraz biomasy; • tlenki azotu – powstają w wyniku spalania kopalin i biomasy oraz w efekcie utleniania amoniaku (obornik, gnojówka, gnojo- wica); • zapylenie powietrza – jest efektem nieodpowiednio wykony- wanych prac agrotechnicznych, podczas których cząsteczki gle- by, biomasy (kurz roślinny), unoszą się w powietrzu, pojawia się również podczas spalania śmieci, paliw, resztek roślinnych; • odór – powstaje wskutek procesów gnilnych, czyli mikrobio- logicznego rozkładu substancji organicznych przy ograniczonym dostępie tlenu; Jak rozwiązać problem? Kluczem do sukcesu w rozwiązaniu problemu emisji zanieczysz- czeń powietrza przez gospodarstwo rolne jest świadomość rol- nika jego indywidualnej odpowiedzialności nie tylko wobec śro- dowiska, ale przede wszystkim społeczeństwa. To, co emituje jego gospodarstwo w skali kraju jest być może zaledwie kroplą w morzu zanieczyszczeń, ale dla okolicznych mieszkańców, czyli sąsiadów, istotnym zagrożeniem. Warto więc zidentyfikować w swoim gospodarstwie miejsca po- wstawania takich zanieczyszczeń i skutecznie im zapobiegać, na przykład przez wykorzystanie zrównoważonych praktyk rolni- czych i ekologicznych rozwiązań. Można również prowadzić mo- nitoring zanieczyszczeń, jednak wymaga on profesjonalnego i niestety kosztownego sprzętu pomiarowego. W zamian, pomia- ry te można wykonać za pomocą dostępnych w Internecie kalkulatorów lub w celu uzyskania dokładnych danych, w wyspecjalizowanych laboratoriach w Polsce. Pamiętajmy o tym, że konieczność działań zmierzających do poprawy jakości powietrza nie jest wymysłem szalonych naukowców i nie dotyczy tylko wielkich tego świata, ale nas wszystkich i jest zwyczajnym przeja- wem troski o sąsiada, rodzinę oraz sie- bie. Opracowanie: Monika Wańkowicz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=