Gazeta nr: 30

numer 25 numer 25 PRAWO NUMER 30 T o kluczowe wnioski „Atlasu rolnego”, przedstawionego przez Fundację im. Hein- richa Bölla wWarszawie i Instytut na rzecz Ekorozwoju. Obecnie w Unii Europejskiej 82% dopłat trafia do jedynie 20% rolników, a ponad połowa gruntów rolnych jest już w rę- kach zaledwie 3,1% przedsiębiorstw. Dalsze promowanie dużych, uprzemysłowionych go- spodarstw może nie tylko spowodować kry- zys społeczności wiejskich, ale zagrozić też zdolności ekosystemów do produkcji żywno- ści – uważają autorzy Atlasu. Wspólna Polityka Rolna stanowi najwięk- szą część unijnego budżetu i, mimo wielu Europejska polityka rolna wymaga zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym oraz szerokiej debaty publicznej. Taka zmiana jest możliwa pod warun- kiem, że unijne fundusze wspierać będą przede wszyst- kim te gospodarstwa, zwłaszcza małe i średnie, które dbają o naturę, produkują zdrową żywność i utrzymują wartościowe miejsca pracy. Atlas rolny, czyli prosto o zmianach w polityce rolnej reform, nie odpowiada kluczowym, aktual- nym potrzebom i wyzwaniom. – Promowany przez nią system w niewystarczającym stop- niu realizuje ważne społeczne cele, takie jak ochrona czystości wód, różnorodności biolo- gicznej, klimatu, dobrostanu zwierząt, trwa- łości ekosystemów i stabilności społecznej obszarów wiejskich, a także zasady sprawie- dliwego handlu w wymiarze europejskim i globalnym. Krytykowane jest przede wszyst- kim wspieranie dużych, uprzemysłowionych gospodarstw rolnych, podczas gdy małe i średnie gospodarstwa, prowadzone z troską o ziemię i tradycję, pozostają niedofinanso- wane – mówi dr hab. Zbigniew Karaczun z SGGW, autor polskich rozdziałów Atlasu. AgroNews .com.pl 37.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=