Gazeta nr: 30

numer 25 numer 25 EKONOMIA NUMER 30 Wynik finansowy a zasób gotówki w gospodarstwie to nie to samo! Problemy z płynnością finansową ma dzisiaj bardzo wie- le polskich gospodarstw. To skutek dwóch minionych, bar- dzo trudnych sezonów, ale często również błędów w pla- nowaniu przepływów gotówkowych i utożsamianie ich z wynikiem finansowym. W czym tkwi różnica między jed- nym a drugim? W ynik finansowy pokazuje zysk lub stra- tę gospodarstwa w danym roku obrachun- kowym lub sezonie, na podstawie przypisa- nych do niego  kosztów oraz przychodów. Moment pojawienia się kosztu i przychodu w gospodarstwie nie jest równoznaczny z wy- datkiem czy wpływem gotówki. Wielkości te powstają z reguły na podstawie otrzymanego dokumentu takiego, jak np. faktura i są ujęte w księgach rachunkowych gospodarstwa z jej datą. Wydatek lub wpływ pieniężny pojawia się wówczas dopiero później. Ponadto nie każdy wydatek lub wpływ go- tówki będzie dla gospodarstwa kosztem lub przychodem. Nie znajdzie więc swojego od- zwierciedlenia w wyniku finansowym, a zatem nie wpłynie na wielkość zysku lub straty, ale stanie się pozycją w przepływach pieniężnych. To podstawowe rozumienie różnicy między wpływem gotówki a przychodem oraz wydat- kiem a kosztem ma ogromne znaczenie w pla- nowaniu przepływów pieniężnych w gospo- darstwie. Przytoczony w artykule przykład w bardzo dużym uproszczeniu pokazuje sytuację, w której rolnik osiągnął zysk, ale miał kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. AgroNews .com.pl 33.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=